29 Ιουν 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απαραίτητα Προσόντα :
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Πιστοποίηση από Ο.Ε.Ε. Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ τάξεως.
 • Αριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής, σε επίπεδο ή με δίπλωμα Lower.
 • Γνώση χρήσης Η/Υ (MS OfficeWordExcellInternet), καθώς και εργαλεία αυτοματοποίησης ελέγχου και διαχείρισης οικονομικών δεδομένων.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών (από την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος) εκ των οποίων 4 σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 • Αριστη γνώση Λογιστικής και Κ.Β.Σ.
 • Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, αναλυτική ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας και ικανότητας γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
Για τους υποψηφίους απαιτείται :
 • Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
Οροι εργασίας και διαδικασία επιλογής :
 • Οι υπηρεσίες της θέσης θα παρέχονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο προβλεπόμενο ωράριο του Συλλόγου.
 • Οι αποδοχές της θέσης καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για Συλλόγους Τραπεζουπαλλήλων.
 • Οι υποψήφιοι υποβάλλον σχετική Αίτηση για πρόσληψη ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και από πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων και τυχόν λοιπών αποδεικτικών σπουδών.
 • Οι υποψήφιοι σε περίπτωση επιλογής τους, οφείλουν να προσκομίσουν :
Α) αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β,
Β) δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές επαγγελματιών, μη συγγενών τους,
Γ) βεβαιώσεις της προυπηρεσίας τους,
Δ) επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς τους,  και
Ε) πρόσθετα οι άνδρες πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής τους (πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, η οποία θα προβεί σε αξιολόγηση των προσόντων τους αξιολογική κατάταξη, πρόσκληση για συνέντευξη των επικρατέστερων, κατάταξη αυτών και επιλογή. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον πλέον καταρτισμένο υποψήφιο που κατέχει τον κατάλληλο συνδυασμό γνώσεων και εμπειρίας που αρμόζουν στα καθήκοντα της θέσεως.
 • Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.
 • Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ενός (1) έτους, που στη συνέχεια και αφού κριθεί η καταλληλότητα και οι επιδόσεις, θα μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.
 • Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 2 Ιουλίου 2018 μέχρι  και 31 Ιουλίου 2018 και μεταξύ των ωρών 10.00π.μ – 14.30μ.μ στα γραφεία του Συλλόγου.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι συνταξιούχοι.   
 •  
 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ