ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1
α)
 Ιδρύεται, από τους Συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σωματείο με έδρα την Αθήνα και υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (σ.σ. στα επόμενα άρθρα αναφέρεται ως «Σύλλογος»).


β) Σκοποί του Συλλόγου είναι: 

Η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων, η αλληλοβοήθεια και εν γένει η προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου, η - με κάθε νόμιμο μέσο - ενίσχυση, κατοχύρωση και εξασφάλιση των Ασφαλιστικών Ταμείων : Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ, Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ και Ταμείου Αυτασφαλείας, για να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τον προορισμό τους ως Ασφαλιστικοί Οργανισμοί των Εργαζομένων στην ΕΤΕ και να καταβάλουν στους ασφαλισμένους τους συντάξεις και Επικουρήσεις ανάλογες προς τα συντάξιμα έτη τους, και το βαθμό που φέρουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την ενεργό υπηρεσία στην ΕΤΕ.

Άρθρο 2
Βασικές κατευθύνσεις δράσης 

α) Επιδιώκει τη συνεργασία και κοινή δράση - γύρω από κοινούς στόχους - με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του εν ενεργεία Προσωπικού της ΕΤΕ, καθώς και τις άλλες Οργανώσεις του συνταξιουχικού κινήματος αλλά και τις αντίστοιχες των εν ενεργεία συναδέλφων μας (π.χ. Ο.Τ.Ο.Ε., ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα κ.λ.π.) για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των συνταξιούχων και εργαζομένων.
β) Επιδιώκει τη διαμόρφωση ενιαίου Συνδικαλιστικού φορέα για όλους τους συνταξιούχους της ΕΤΕ.

Άρθρο 3
Μέλη του Συλλόγου
α)
 Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλες και όλοι οι Συνταξιούχοι της ΕΤΕ (ιδίω δικαίω, είτε ως δικαιοπάροχοι).Τα τέκνα - μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, δεν μπορούν όμως να εκλέγουν ή να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και ως είναι αυτονόητο δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις τους.

β) Στα μέλη του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη - με οποιαδήποτε ιδιότητα - άλλου σωματείου συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε του οποίου οι σκοποί του ή η δραστηριότητα του αντίκειται στο Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου προτείνεται στη Γ.Σ η διαγραφή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
γ) Για να εγγραφεί κάποιος στο Σύλλογο χρειάζεται:
  • Να υποβάλει προς το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου γραπτή αίτηση, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο μελών.
  • Να εμπίπτει στους όρους της παραπάνω (3α) διάταξης.
  • Να δηλώσει - γραπτώς - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις αυτού του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.
Για τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο μελών αποφασίζει το Δ.Σ. του Συλλόγου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής (ή παραλείψει να απαντήσει) τότε το ενδιαφερόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

Άρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών - Διαγραφή
Δικαιώματα 
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαιώματα:

α) Να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και να ελέγχουν τις ενέργειες (ή παραλείψεις) του Δ.Σ.
γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά Όργανα ή Εκπροσωπήσεις του Συλλόγου (π.χ. Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ή Εργ. Κέντρα).
δ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο, με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ., αφού εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους και τη συνδρομή τους μέχρι τέλους του έτους μέσα στο οποίο αποχωρούν.

Υποχρεώσεις Τα μέλη του Συλλόγου αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής προς το Σύλλογο καθορίζεται κάθε φορά με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή αυτή παρακρατείται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά την ημέρα καταβολής της αντίστοιχης παροχής.

Διαγραφή
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Μητρώο μελών, με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με το θάνατο του μέλους.
2. Με τη διαγραφή του εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τα επόμενα άρθρα πειθαρχική διαδικασία.
3. Αν καταδικάστηκε αμετάκλητα και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
4. Με την αποχώρηση του μέλους, ύστερα από παραίτηση του, που πρέπει να υποβληθεί έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Συνδρομή προς τον Σύλλογο εκτός από την περίπτωση της παραγρ.4 του παρόντος άρθρου ως άνω παύει από τον επόμενο μήνα του γεγονότος που προκάλεσε την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.
5. Όταν καθυστερεί για διάστημα 6 μηνών την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής του προς το Σύλλογο. Η διαγραφή διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Επανεγγράφεται όμως μόλις καταβάλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές του.

Άρθρο 5
Πειθαρχική διαδικασία

- Το Διοικ. Συμβούλιο εκλέγει, κατά την πρώτη συνεδρίαση, μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, 3μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο ( Επιτροπή Πειθαρχικής Αρμοδιότητας).
Η εκλογή των Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία (8/10) των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. στη συνεδρίαση εκλογής τους.
- Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή ποινών σε Μέλη του Συλλόγου τα οποία επιδείχνουν έμπρακτα συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους και αντίθετη με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Οι κατηγορίες αυτές σε βάρος του μέλους του Συλλόγου επιβάλλεται να προσδιορίζονται με σαφήνεια, να αιτιολογούνται με πληρότητα και βέβαια να λαμβάνουν υπόψη την απολογία του ενδιαφερόμενου μέλους.
- Οι ποινές που επιβάλλει το Δ.Σ. είναι προφορική ή έγγραφη επίπληξη προς το μέλος του Συλλόγου και σε ακραίες παραβάσεις η διαγραφή.
- Η ποινή της διαγραφής ισχύει μόνο εφόσον επικυρωθεί από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την απόφαση του Δ.Σ.
Η σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.

Άρθρο 6
Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών του Συλλόγου, και το δικαίωμα εγγραφής όπως αυτές καθορίζονται από τις Γεν. Συνελεύσεις (άρθρο 4, παρ. α΄).
β) Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δίνεται και γίνεται αποδεκτό χωρίς όρους.
γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
δ) Η οικονομική ενίσχυση από κάθε Οργανισμό που ενισχύεται με πόρους από εισφορές εργαζομένων (π.χ. Εργατική Εστία).
ε) Άλλες επιδοτήσεις (π.χ Κοινοτικές)

Άρθρο 7
Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Γενική Συνέλευση
- Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο Όργανο του Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις του Καταστατικού, για τα θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.
- Τα Μέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Για τη συμμετοχή στις Γ.Σ. απαιτείται η εκπληρωμένη υποχρέωση των μελών που προβλέπεται από το Καταστατικό.
- Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση του χεριού, όπως ο νόμος και το καταστατικό ειδικότερα ορίζουν, ή όπως αποφασίσει το Σώμα της Γ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ.
- Ποτέ όμως δεν λαμβάνεται απόφαση «δια βοής».

Άρθρο 8
Τακτική Γενική Συνέλευση

- Κάθε χρόνο και μέσα στο 4μηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, συγκαλείται η Τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, όπου μπαίνουν στην κρίση και έλεγχο των μελών:
α) Τα πεπραγμένα (Διοικητικός απολογισμός), ο οικονομικός απολογισμός για τον χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
β) Η έκθεση των ελεγκτών της οικονομικής διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου.
γ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γεν. Συνέλευσης, και:
δ) Ανά 3ετία οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) καθώς και Αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε ή άλλες επαγγελματικές ενώσεις.
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει την τακτική Γεν. Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται με σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου, ύστερα από σχετική αίτηση μέλους ή μελών του Συλλόγου.
Στην περίπτωση της παραγράφου γ΄ αυτού του άρθρου, τα θέματα υποβάλλονται: είτε με σχετική απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, είτε με γραπτή πρόταση η οποία υπογράφεται τουλάχιστο από το 1/20 των μελών του Συλλόγου. Τα θέματα αυτά υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημερομηνία που πραγματοποιείται η Γεν. Συνέλευση.
Η έκθεση των πεπραγμένων (Διοικητικός απολογισμός), η οικονομική διαχείριση (απολογισμός και προϋπολογισμός), καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τίθενται στην κρίση των Μελών (με έντυπο του Συλλόγου ή έστω ανάρτηση στα Γραφεία του Συλλόγου) τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την ημέρα που πραγματοποιούνται οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται να γίνουν Εκλογές, ή καθολική ψηφοφορία για άλλον λόγο, εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από 5 τακτικά και από 2 αναπληρωματικά μέλη και η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή της ΚΕΕ διενεργείται με ψηφοδέλτια ξεχωριστά και με το σύστημα της απλής αναλογικής - όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 - χωρίς τον περιορισμό για τη συμμετοχή στη δεύτερη κατανομή εκλογής μέλους από την πρώτη.
Στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου, το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο μηχανισμός των υπηρεσιών του Συλλόγου.
Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή όλων των οργάνων του Συλλόγου προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 30 ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τις αρχαιρεσίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να καθυστερήσουν πάνω από 40 μέρες από την ημέρα της τακτικής συνέλευσης. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταθέτονται τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μέσα σε 10 ημέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός 48 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση. Διορθώσεις και αντικαταστάσεις συνδυασμών και ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών από την Κεντρική Επιτροπή, ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι τριετής.

Άρθρο 9
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 1/20 των τακτικών μελών του Συλλόγου ζητήσει τη σύγκλησή της με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές. Σ’ αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για τη σύγκλησή της.

Άρθρο 10
Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Ψηφίζουν όμως μόνο όταν τα μέλη αυτά βρίσκονται αυτοπροσώπως στους τόπους όπου γίνεται η ψηφοφορία.
Προκειμένου για θέματα όπως:
- εκλογή μελών οργάνων Διοίκησης, αντιπροσώπων σε ενώσεις (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε - Εργατικά Κέντρα κ.λ.π.),
- τροποποίηση καταστατικού,
- θέματα εμπιστοσύνης,
- συγχώνευση, προσχώρηση, ίδρυση ή αποχώρηση από ένωση απαιτείται μυστική πανελλαδική ψηφοφορία.

Απαρτίες Γενικής Συνέλευσης

Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των παραπάνω μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία σ’ αυτή, καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα μέσα σε 5 (πέντε) ημέρες από την πρώτη, οπότε πρέπει σ’ αυτή να είναι παρόντες το 1/4 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, καλείται τρίτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 5(πέντε) ημέρες, κατά την οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Αν δεν γίνει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση καλείται καινούργια μετά από 5(πέντε) ημέρες και το αργότερο εντός 15 ημερών η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των μελών τα οποία παρευρίσκονται.

Άρθρο 11
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος εκλέγεται με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή Προέδρου Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων, σε αριθμό ψήφων, υποψηφίων. Εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία. Με ανάταση του χεριού εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και δύο Γραμματείς. Για την εκλογή Γραμματέων αρκεί σχετική πλειοψηφία.

΄Αρθρο 12
Α ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς

1) Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αντιπροσώπων στις ενώσεις (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. - κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλη ψηφοφορία κατά την οποία απαιτείται ψήφος των τακτικών μελών του Συλλόγου σε Αθήνα και Περιφέρεια, γίνονται όπως ορίζεται παρακάτω με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους που πρέπει να σφραγίζονται και να μονογράφονται από ένα Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής πριν ριχτούν στην κάλπη.
Τα ψηφοδέλτια αυτά, όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες, περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων για Διοικητικό Συμβούλιο - ΟΣΤΟΕ - εξελεγκτική κ.λ.π., και περιλαμβάνουν - τουλάχιστον τον απαραίτητο αριθμό των υποψηφίων που προβλέπεται από το Καταστατικό, ενώ όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης, ή αφορά ερώτημα που τίθεται στην κρίση του ψηφοφόρου, περιέχουν τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα ψηφοδέλτια με ΝΑΙ ή ΟΧΙ επιτρέπεται να φέρουν από την έκδοσή τους και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις εάν τούτο κριθεί αναγκαίο από τα αρμόδια όργανα.
2) Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 3α. Τα ονόματα των υποψηφίων που υποβάλλονται, εφόσον πρόκειται για αρχαιρεσίες, ή τα ερωτήματα ανακοινώνονται - με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
3) Η ψηφοφορία γίνεται τις ίδιες ημέρες τόσο στην Αττική όσο και στις πόλεις της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση, στην Αθήνα μπορεί - με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής - να διεξαχθεί επί περισσότερες ημέρες και σε όσα Εκλογικά Κέντρα κριθούν αναγκαία. Ανάλογη διαδικασία ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 10 συμβούλους της περιοχής της Αττικής και από 5 συμβούλους εκτός Αττικής, οι οποίοι εκλέγονται με το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται χωριστά οι υποψήφιοι σύμβουλοι από την περιοχή της Αττικής και χωριστά οι υποψήφιοι σύμβουλοι της Περιφέρειας. Μεμονωμένες υποψηφιότητες δεν επιτρέπονται.
5) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε(5) μέλη, τρία(3) Τακτικά και δύο(2) Αναπληρωματικά.
6) Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις εφορευτικές επιτροπές με δύο, βεβαιωμένα από το ίδιο για την ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών.
8) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζει τις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές εντός 10(δέκα) ημερών από τη συγκρότησή της.
9) Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και διατίθενται στους συνδυασμούς το αργότερο 5(πέντε) μέρες μετά την ανακήρυξη τους από την Εφορευτική Επιτροπή.
10) Υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, το οποίο περιλαμβάνει τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους υποψηφίους για αντιπροσώπους στην ΟΣΤΟΕ.
11) Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές συνήθειες. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι τοπικές είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Απαγορεύεται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ενός αντιπροσώπου κάθε συνδυασμού.
12) Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αττική, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξή της ώσπου να συγκεντρωθούν και τα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών εκλογικών κέντρων.
13) Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στα Περιφερειακά εκλογικά κέντρα, η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους τους, συμφωνεί με την κατάσταση ψηφισάντων και συντάσσει πρακτικό της ψηφοφορίας. Το πρακτικό αυτό μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους των ψηφοδελτίων και το αντίγραφο Μητρώου, βάζει μέσα σε φακέλους μεγάλους τους οποίους σφραγίζει και στέλνει αμέσως, με συστημένη επιστολή, ονομαστικά στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής «post- restant», στην Αθήνα. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή στο τέλος της ψηφοφορίας αποστέλλει με φαξ στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ένα αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων.
14) Την 20η ημέρα από την ημέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και πιο νωρίς, αν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των ψηφοδελτίων από τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην Αθήνα, συνοδευόμενος από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, πηγαίνει στο Ταχυδρομείο και παραλαμβάνει τους φακέλους των ψηφοδελτίων που πρέπει να έχουν σταλεί συστημένοι στο όνομά του. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ανοίγει τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν χωριστά ανά Εφορευτική Επιτροπή και ελέγχει αυτούς που έχουν μέσα ψηφοδέλτια, για να διαπιστώσει αν είναι σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια ανοίγεται η κάλπη και ρίχνονται μέσα οι παραπάνω φάκελοι.
15) Οι τόποι ψηφοφορίας αποφασίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και γίνονται γνωστοί στο έγγραφο προκήρυξης των αρχαιρεσιών.
Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν στον τόπο όπου βρίσκονται κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας ανεξάρτητα από τον τόπο όπου διαμένουν.

΄Αρθρο 13
Εκλογικό Σύστημα

α) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται συνολικά σε 15(δέκα πέντε), δηλαδή 10(δέκα) από την Αθήνα και 5 (πέντε) από την Περιφέρεια.
Ο αριθμός των Συμβούλων που εκλέγει κάθε συνδυασμός κατανέμεται σε Τακτικούς Αθήνας και Επαρχίας. Κάθε συνδυασμός ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που θα λάβει εκλέγει στην Αθήνα τα 10/15 των Συμβούλων που εκλέγει πανελλαδικά και για την Περιφέρεια τα 5/15.
Εφόσον καθοριστεί ο αριθμός των εδρών που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός και προσδιοριστεί με την προαναφερόμενη μέθοδο η κατανομή κατά συνδυασμό σε Αθήνα - Περιφέρεια εκλέγονται οι αναλογούντες Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού οι οποίοι έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Ειδικά για την κατανομή των Περιφερειακών Συμβούλων υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί :
α) Στο Νομό Θεσ/νίκης δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότεροι από δύο(2) σύμβουλοι και καμιά παράταξη δεν μπορεί να εκλέξει περισσότερους από έναν(1).
β) Σε κανένα από τους υπόλοιπους Νομούς της χώρας δεν μπορεί να εκλεγεί περισσότεροι από ένας(1) σύμβουλος.

Οι έδρες του Δ.Σ κατανέμονται ως εξής:
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων (Αθήνας - Περιφέρειας) διαιρείται με τον αριθμό των 15 εδρών. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το Εκλογικό Μέτρο. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες (Αθήνα - Περιφέρεια) όσες φορές χωράει το Εκλογικό Μέτρο στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός Πανελλαδικά.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ ακολουθεί η δεύτερη κατανομή στην οποία συμμετέχουν οι συνδυασμοί που έλαβαν τουλάχιστον μια έδρα από την πρώτη κατανομή και έχουν υπόλοιπο 40% και άνω του μέτρου. Αν και πάλι παραμείνουν έδρες αδιάθετες αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς κατά σειρά επιτυχίας.
Στην περίπτωση που οι σύμβουλοι δεν κατανέμονται ακριβώς (10 στην Αθήνα, 5 στην Περιφέρεια) τότε ο τελευταίος σε ψήφους συνδυασμός που δικαιούται έδρα εκλέγει σύμβουλο είτε στην Αθήνα είτε στην Περιφέρεια ανάλογα με το που υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης.
Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων ανά συνδυασμό δεν μπορεί να είναι πάνω από τριάντα(30) στην Αθήνα και δέκα πέντε(15) στην Περιφέρεια ούτε ανώτερος των έξι(6) στην Εξελεγκτική Επιτροπή.
Πλήρες ψηφοδέλτιο θεωρείται εκείνο που περιλαμβάνει ίσο αριθμό υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή (δέκα(10) Αθήνα, πέντε(5) Περιφέρεια και τρεις(3) Εξελεγκτική Επιτροπή) που αντιστοιχούν στις εκλεγόμενες θέσεις.
Για την ΟΣΤΟΕ οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει συνολικά ο Σύλλογος με βάση τον αριθμό των μελών του.
Ο αριθμός των σταυρών που τίθενται στα ψηφοδέλτια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι(6)στην Αθήνα και τρεις(3) στην Περιφέρεια.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων σταυρών ή διαγραφής υποψηφίων δεν λαμβάνεται υπόψιν κανένας σταυρός και το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσεται αριθμός Αναπληρωματικών μελών ίσος με τον αριθμό των Τακτικών.

Άρθρο 14
Διευκόλυνση Συλλογικής Δράσης

Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να παρέχει ισότιμα σε όλους τους συνδυασμούς που μετέχουν στις αρχαιρεσίες τα απολύτως αναγκαία υλικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει ο Σύλλογος. Ως υλικό μέσο νοούνται οι Λέσχες του Συλλόγου για την οργάνωση συγκεντρώσεων. Ως οικονομικό μέσο νοείται η χρηματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση άλλων εκλογικών αναγκών (εξόδων περιοδειών, ανακοινώσεων κλπ.).
Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης έχουν μόνο οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν πλήρες ψηφοδέλτιο (10 Αθήνα - 5 Επαρχία - 3 Εξελεγκτική Επιτροπή).
Κάθε συνδυασμός δικαιούται:
1. Να κάνει ισότιμα χρήση των Λεσχών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που ορίζεται απ’ την ημέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων μέχρι την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε θέμα που απαιτεί πανελλαδική ψηφοφορία (π.χ. τροποποίηση καταστατικού).
2. Οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων συνδυασμών γεννιούνται αμέσως μετά τη νόμιμη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
Καθιερώνεται ειδικός χώρος στο «Μεταξύ μας» στον οποίο δημοσιεύονται οι απόψεις των συνδυασμών που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε συνδυασμός δικαιούται δύο σελίδες κατά ανώτατο όριο.

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με καθολική μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα που περιγράφεται στο άρθρο 13.
Το συμβούλιο συγκαλείται εντός 5 ημερών από της ανακηρύξεως από τον πρώτο σύμβουλο του συνδυασμού που πλειοψήφισε, ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτού, με τη φροντίδα του επόμενου συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και συγκροτείται σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 10 συμβούλων. Το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία: Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Α΄ Αντιπρόεδρο, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Β΄ Αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προεδρείο λύνεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη ημέρα.
Εάν και πάλι δεν εκλεγεί προεδρείο επαναλαμβάνεται μετά 2ήμερο. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί ανά 2ήμερο - με τις ίδιες προϋποθέσεις εκλογής - και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση.
Εφόσον δεν συγκροτηθεί σε Σώμα και δεν εκλεγούν τα Μέλη του Προεδρείου στην περίοδο αυτή, τότε την 11η μέρα συγκροτείται - υποχρεωτικά - με αναλογική - αντιπροσωπευτική συμμετοχή ΟΛΩΝ των συνδυασμών κυκλικά με την σειρά των αξιωμάτων που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (ο πρώτος το αξίωμα του Προέδρου, ο δεύτερος του Γενικού Γραμματέα, κ.ο.κ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα, όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως 5 τακτικοί σύμβουλοι. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο.
Τα μέλη του συμβουλίου ειδοποιούνται εγγράφως για τη σύγκληση και στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα και ο χρόνος συνεδριάσεως. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους συμβούλους.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την τακτική του Συλλόγου, τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του, ενεργεί για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συλλόγου, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού, εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις με απόφασή του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα καθώς και τη διαχειριστική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ’ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων του Συλλόγου γενικά και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή αν ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σε όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας από τον ίδιο συνδυασμό.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στις συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επίσης επιτροπές ή ομάδες δουλειάς από μέλη του Συλλόγου.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το Σύλλογο ή το Διοικητικό Συμβούλιο στις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών του προσωπικού της Τράπεζας και στις Επαγγελματικές Ενώσεις, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις του.

΄Αρθρο 17
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σ’ όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση και το Σύλλογο.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και το Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
Το αξίωμα του Προέδρου δεν μπορεί να κατέχεται από το ίδιο πρόσωπο πάνω από δύο πλήρες θητείες ή έξι χρόνια διακεκομμένα.
2) Ο Α΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
3) Ο Β` Αντιπρόεδρος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου όταν απουσιάζουν συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας και τούτου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Β` Αντιπρόεδρος έχει τη γενική φροντίδα της λέσχης και κυρίως των εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης κ.ά. σχετικών χώρων και επίπλων.
Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών των επιδιώξεων του Συλλόγου και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Επιτροπές.
4) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εισηγείται σ’ αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.
Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αν απουσιάζει κι αυτός, τον αντικαθιστά σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5) Ο Ταμίας φροντίζει και είναι γενικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφοντας τα αντίστοιχα παραστατικά ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.
Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου, που προβλέπονται από το νόμο και λογοδοτεί για όλα τα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συντάσσει με τον Πρόεδρο ισολογισμούς και προϋπολογισμούς τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Επίσης ο Ταμίας τηρεί υπεύθυνα το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών κ.ά. σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία τον αναπληρώνει κάποιος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Διαχείριση της Περιουσίας του Συλλόγου

Τα χρήματα που εισπράττει ο Σύλλογος καταθέτονται στην Εθνική Τράπεζα απ’ όπου αποσύρεται ολόκληρο ή ένα μέρος του ποσού που έχει κατατεθεί για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το περίσσευμα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αγοράζει αξιόγραφα που καταθέτονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, απ’ όπου αποσύρονται για να πωληθούν για ανάγκες του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε ταμιακό υπόλοιπο του Συλλόγου που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, καταθέτεται στο λογαριασμό του. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την αγορά ή πώληση ακινήτου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναγράφεται το συγκεκριμένο θέμα πώλησης ή αγοράς.

Άρθρο 19
Περιφερειακή Όργάνωση

Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου λειτουργούν περιφερειακά όργανα των οποίων τα όρια των αρμοδιοτήτων τους καθορίζονται από κανονισμούς που εκπονούνται από το Δ.Σ υπό την αποκλειστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.

Άρθρο 20
Συγχώνευση - Ενωση με άλλα Σωματεία

Ο Σύλλογος μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με άλλο σωματείο καθώς και σε ενώσεις σωματείων ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του με πανελλαδική ψηφοφορία.

Άρθρο 21
Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η του Γενάρη κάθε χρόνου και τελειώνει την 31 Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων κάθε λογής που εκλέγονται σύμφωνα με τούτο το Καταστατικό, καθώς και η θητεία των αντιπροσώπων στις ενώσεις (ΟΣΤΟΕ κ.λ.π.) αρχίζει με την ανακήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία (3) χρόνια απ’ αυτή την ημέρα.
Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέων συλλογικών οργάνων, τα παλιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, όχι όμως και πέρα από την 30η Απρίλη του χρόνου των νέων αρχαιρεσιών.

΄Αρθρο 22
Βιβλία που Τηρούνται

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1) Μητρώο των μελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: ο αύξοντας αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμό του, και η διεύθυνσή του, το έτος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και τυχόν διαγραφής του.
2) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καταχωρίζονται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις που παίρνονται.
3) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, όπου καταχωρίζονται ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται.
Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.
4) Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές καθώς και οι ισολογισμοί κάθε χρήσης.
5) Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου καθώς και τα παραστατικά έγγραφα και διπλότυπα από τις εισπράξεις και τις δαπάνες του Συλλόγου.
Τη φροντίδα των βιβλίων τούτων με αριθμούς 4 και 5 και όλων των παραστατικών από εισπράξεις και δαπάνες έχει ο Ταμίας.

΄Αρθρο 23
Έξοδα Κίνησης των Μελών Διοίκησης

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική. Στα μέλη του Συλλόγου που απομακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου από την έδρα τους χορηγούνται έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ και εγγράφεται στον Προϋπολογισμό.

Άρθρο 24
Σφραγίδα του Συλλόγου 
Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Μέσα σε κυκλικό πλαίσιο αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και στο κέντρο φέρει παράσταση με στάχυ. Στο κάτω μέρος αναγράφεται «Αθήνα 1947».

Άρθρο 25
Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραμείνουν στο Μητρώο του γραμμένα λιγότερα από 20 μέλη καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το λόγο και αποτελείται από το 50% συν 1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση που διαλύεται ο Σύλλογος, το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει δωρίζεται στο Ταμείο Υγείας των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΕΤ) ή όπου αλλού αποφασίσει η Γ.Σ με αυξημένη πλειοψηφία ως ανωτέρω και το αρχείο παραχωρείται στη Γενική του Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

Άρθρο 26
Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια των προβλεπόμενων διατάξεων από τη σχετική νομοθεσία.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μετά την έγκριση και επικύρωση του παρόντος Καταστατικού από το Πρωτοδικείο θα διενεργηθούν εκλογές για ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2005.


Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2004
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Τζούλης
             Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Πίσκοπος